BIM 202?Společně k digitalizaci stavebnictví

ISO 27001
ISO 9001
Buďte připraveni na koncepci BIM a povinnosti přicházející od roku 202?.
BIM představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. A i když BIM není software, v digitálním světě 21. století je jeho nezbytnou součástí.

1. Myšlenka

Stavebník

Stavebník je ten, který stavbu pořizuje, objednává a hradí. Může, ale nemusí ji po dokončení užívat. Hradit ji může ale také investor (např. banka nebo jiný zdroj).

Architekt

V této fázi je důležitá vizualizace a studie, neřeší se technické apsekty budovy, ale spíše design, rozměry, využití. To je práce pro architekta.

 • Stavebník

  Stavebník je ten, který stavbu pořizuje, objednává a hradí. Může, ale nemusí ji po dokončení užívat. Hradit ji může ale také investor (např. banka nebo jiný zdroj).

 • Architekt

  V této fázi je důležitá vizualizace a studie, neřeší se technické apsekty budovy, ale spíše design, rozměry, využití. To je práce pro architekta.

 • BIM projekt může začít např. studií příležitostí
  BIM začíná u myšlenky o stavbě a jejím následném rozvoji. Např. formou analýz o území, studií a návrhů více variant řešení.
 • První informace je zárodkem komplexního BIM
  3D model zde již může absorbovat první data, např ze simulací, okolí prostoru zástavby, využitelnosti, dostupnosti, blízké občanské vybavenosti a potenciálu plánovaného záměru.
 • Vizualizace a virtuální realita
  BIM softwary umí snadno generovat realistické vizualizace pro prezentaci investorovi.

Smart IFC prohlížeč

Vizualizace a modely v systému Urbido. První informací o stavbě může začít Váš BIM.

2. Projekt

 • Přechod z 2D kreslení k 3D modelování
  BIM podporuje lepší způsob navrhování staveb a představuje velký pokrok ve správě informací, jejich sdílení i poloautomatizované tvorbě 2D dokumentací. Např. posunutí příčky se automaticky projeví ve všech výkresech.
 • BIM nástroje mají mnoho benefitů
  Jsou kompatibilní s dalšími softwary: pro statické nebo energetické analýzy, simulace aj. Např. energetické analýzy mohou vést k lepšímu rozhodování o materiálech a konstrukcích.
 • Práce na jednom komplexním modelu
  Všichni mohou pracovat na stejném modelu (v jedné databázi). Mohou mít např. k dispozici jen "své" podlaží nebo příslušnou profesi.
 • Model zaručuje velmi přesná data
  Pokud jsou dodržena určitá pravidla projektování, lze generovat podrobné a přesné výkazy výměr z 3D/BIM modelů.

Stavebník

Stavebník a další jím pověřené osoby v této fázi dohlíží na projekční práce, vyjadřuje se k nim, aby výsledná stavba splňovala záměr.

Koordinátor BIM

Jeho hlavní činností je zajistit správnost a kompletnost BIM modelu. Tato pozice koordinuje jednotlivé účastníky (modeláře BIM / projektanty). Může provádět např. detekci kolizí či jiné analýzy. Primárně je na straně dodavatele projektové dokumentace, může však být i na straně dodavatele stavby nebo stavebníka. Může nastavit vlastní CDE nebo převzít CDE zadavatele (lepší varianta).

Manažer BIM

Jeho náplní je implementovat a udržovat BIM v organizaci. Měl by umět nastavit procesy a softwarové nástroje (CDE, CAFM, GIS aj.) k fungování živého BIM. Ve spolupráci s dodavatelem projekotvé dokumentace, resp. Koordinátorem BIM nastavuje řešení tak, aby odpovídalo již zaběhnutým principům v organizaci. Např. správně uplatněný datový standard nebo klasifikační systém. Manažer BIM musí mít aktuální přehled o inovacích vývoji BIM ve světě, aby tato řešení přenášel do organizace.

Architekt / projektant

Tvorba projektu dle vyhlášky stavebního zákona č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. V ideálním případě jako 3D model stavby s daty, klasifikačním systémem a připraveným datovým standardem.

 • Stavebník

  Stavebník a další jím pověřené osoby v této fázi dohlíží na projekční práce, vyjadřuje se k nim, aby výsledná stavba splňovala záměr.

 • Koordinátor BIM

  Jeho hlavní činností je zajistit správnost a kompletnost BIM modelu. Tato pozice koordinuje jednotlivé účastníky (modeláře BIM / projektanty). Může provádět např. detekci kolizí či jiné analýzy. Primárně je na straně dodavatele projektové dokumentace, může však být i na straně dodavatele stavby nebo stavebníka. Může nastavit vlastní CDE nebo převzít CDE zadavatele (lepší varianta).

 • Manažer BIM

  Jeho náplní je implementovat a udržovat BIM v organizaci. Měl by umět nastavit procesy a softwarové nástroje (CDE, CAFM, GIS aj.) k fungování živého BIM. Ve spolupráci s dodavatelem projekotvé dokumentace, resp. Koordinátorem BIM nastavuje řešení tak, aby odpovídalo již zaběhnutým principům v organizaci. Např. správně uplatněný datový standard nebo klasifikační systém. Manažer BIM musí mít aktuální přehled o inovacích vývoji BIM ve světě, aby tato řešení přenášel do organizace.

 • Architekt / projektant

  Tvorba projektu dle vyhlášky stavebního zákona č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. V ideálním případě jako 3D model stavby s daty, klasifikačním systémem a připraveným datovým standardem.

CDE - společné datové prostředí

Evidence dokumentů a BIM modelů v CDE: verzování modelů, úkoly a komentáře.

3. Realizace

Stavebník

Stavebník a jím pověřené další osoby (například TDS nebo Manažer BIM) kontrolují průběh realizace.

Dodavatel

A další dílčí subdodavatelé realizují stavbu. V ideálním případě po domluvě s projektantem předávají průběh realizace jemu, který tvoří BIM model skutečného provedení. Realizace stavby může probíhat s využitím metody a nástrojů BIM.

Dozory stavby

Zajisté to bude technický dozor stavebníka (popř. TDI - technický dozor investora, zákonně je však správně TDS) a autorský dozor (projektanta). Další osobou hlídající stavbu je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Nebo se zde může objevit dozor stavebního úřadu.

Koordinátor BIM

Pokračuje z projektu do realizace, aby i zde byly dodržovány pravidla nastavená v BEP, pokračovalo se v CDE, plnil se přednastavený datový standard a tím také BIM model, neboli digitální dvojče stavby. Měl by kontrolovat průběžnou realizaci BIM projektu a skutečné provedení.

Projekt manažer

Projektový manažer je zodpovědný za celý systém řízení, komunikaci, koordinaci a kontrolu při výstavbě. Může jím být také v zahraničí označenovaný Commissioner:
tedy osoba zodpovědná primárně za přenos BIM dat do správy a provozu.

 • Stavebník

  Stavebník a jím pověřené další osoby (například TDS nebo Manažer BIM) kontrolují průběh realizace.

 • Dodavatel

  A další dílčí subdodavatelé realizují stavbu. V ideálním případě po domluvě s projektantem předávají průběh realizace jemu, který tvoří BIM model skutečného provedení. Realizace stavby může probíhat s využitím metody a nástrojů BIM.

 • Dozory stavby

  Zajisté to bude technický dozor stavebníka (popř. TDI - technický dozor investora, zákonně je však správně TDS) a autorský dozor (projektanta). Další osobou hlídající stavbu je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Nebo se zde může objevit dozor stavebního úřadu.

 • Koordinátor BIM

  Pokračuje z projektu do realizace, aby i zde byly dodržovány pravidla nastavená v BEP, pokračovalo se v CDE, plnil se přednastavený datový standard a tím také BIM model, neboli digitální dvojče stavby. Měl by kontrolovat průběžnou realizaci BIM projektu a skutečné provedení.
 • Projekt manažer

  Projektový manažer je zodpovědný za celý systém řízení, komunikaci, koordinaci a kontrolu při výstavbě. Může jím být také v zahraničí označenovaný Commissioner:
  tedy osoba zodpovědná primárně za přenos BIM dat do správy a provozu.

 • Čas a koordinace pomocí BIM
  BIM nástroje mohou plánovat logistiku a koordinaci výstavby. Zejména pro generální dodavatele jsou nástroje BIM pro koordinaci prostoru a harmonogramů velmi užitečné.
 • Kontroly kolizí na jeden klik v 3D modelu
  Detekce kolizí dokáží předem odhalit chyby v návrhu před samotnou realizací, což umožňuje nákladově efektivnější řešení a především méně nákladné změny při realizaci stavby.
 • BIM je dokumentací skutečného provedení
  Průběžná kontrola přímo s BIM modely a jejich aktualizace během realizace může zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude věrným odrazem reality - tedy skutečné digitální dvojče stavby.
 • Průběžné plnění daty pro následný FM
  Plnění databáze BIM skutečnými údaji o materiálech, vybavení a prvcích během realizace na základě datového standardu slouží jako podklad (pasport) pro následný provoz.

Projekt management

Databáze BIM průběžné plněná daty během realizace. Digitální dvojče.

4. Provoz

 • Digitální dvojče předané z realizace do provozu
  Mnohem snazší a plynulejší přechod z fáze realizace do fáze provozu a údržby díky BIM modelu, který obsahuje velké množství dat pro "nastartování" facility managementu stavby. Například jsou známy přesné plochy pro úklid, dveře a jejich řešení pro klíčový management, napojení na energie a mnoho dalšího.
 • Přehled revizí a kontrol z realizační fáze
  Facility management obdrží díky BIM modelům kompletní databázi informací (grafických i popisných) o stavbě pro pravidelné revize, kontroly a jiné údržbové práce.
 • Rychlá orientace v geometrii BIM modelu
  Grafická část může sloužit pro orientaci v prostoru a rychlého nalezení problému, zařízení nebo rozvodů TZB. Takové řešení šetří čas i náklady na provoz stavby.
 • Simulace a analýzy nad daty a BIM modelem
  BIM poskytuje užitečné informace pro správu prostorů a jejich obsazenosti. Díky integraci dat o stavbě a lidských zdrojích mohou organizace snížit neobsazenost a tím také náklady.
 • Komplexní řešení - vše na jednom místě
  Veškerá dokumentace provozu a údržby pro každý prvek a zařízení je k dispozici v BIM modelu nebo na něj může odkazovat.

Facility manager

Více než správce stavby. Je to lídr v nejdelší fázi ŽCS. Měla by to být osoba inovativní a progresivní s manažeskými schopnostmi. Vede tým lidí, kteří se starají o správný a bezproblémový chod stavby. Tento management dnes v sobě zahrnuje také property, asset, risk nebo také change management.

Servis a údržba

Pravidelné revize a kontroly nebo průběžné servisní úkony jsou běžnou součástí provozu staveb. Údržbu je třeba dělit na reaktivní, prediktivní a preventivní. Podle problému nebo situace lze pomocí CAFM systému a BIM snadno plánovat pravidelné činnosti nebo efektivně řešit reaktivní události.

Ochrana osob a majetku

Strážní služba, recepce, pochůzky, ale také BOZP a další dílčí procesy FM jsou nezbytnou součástí provozu a chodu stavby. Ať již jde o ochranu zdraví a osob (uživatelů stavby) nebo majetku. S tím souvisí také klíčový management a opět vazba na CAFM a BIM software.

Hygiena a úklid

Úklid je nejběžnější činností provozu budov. Na základě podkladů z BIM známe přesné plochy podlah, jejich povrchy, plochy oken či parapetů. CAFM systém náplanuje efektivní úklid nebo podklad pro výběr dodavatele úklidu. Pomocí SLA (KPI) lze sledovat a hodnotit kvalitu provedeného úklidu. Vše zapadá do BIM a efektivity provozu a údržby.

 • Facility manager

  Více než správce stavby. Je to lídr v nejdelší fázi ŽCS. Měla by to být osoba inovativní a progresivní s manažeskými schopnostmi. Vede tým lidí, kteří se starají o správný a bezproblémový chod stavby. Tento management dnes v sobě zahrnuje také property, asset, risk nebo také change management.

 • Servis a údržba

  Pravidelné revize a kontroly nebo průběžné servisní úkony jsou běžnou součástí provozu staveb. Údržbu je třeba dělit na reaktivní, prediktivní a preventivní. Podle problému nebo situace lze pomocí CAFM systému a BIM snadno plánovat pravidelné činnosti nebo efektivně řešit reaktivní události.

 • Ochrana osob a majetku

  Strážní služba, recepce, pochůzky, ale také BOZP a další dílčí procesy FM jsou nezbytnou součástí provozu a chodu stavby. Ať již jde o ochranu zdraví a osob (uživatelů stavby) nebo majetku. S tím souvisí také klíčový management a opět vazba na CAFM a BIM software.

 • Hygiena a úklid

  Úklid je nejběžnější činností provozu budov. Na základě podkladů z BIM známe přesné plochy podlah, jejich povrchy, plochy oken či parapetů. CAFM systém náplanuje efektivní úklid nebo podklad pro výběr dodavatele úklidu. Pomocí SLA (KPI) lze sledovat a hodnotit kvalitu provedeného úklidu. Vše zapadá do BIM a efektivity provozu a údržby.

Komplexní CAFM systém

CAFM systém s vlastním BIM a GIS řešením. Komplexní a efektivní FM.

5. Obnova / Likvidace

Stavebník

Stavebník společně s facility manažerem udržovali stavbu během jejího života v provozu. Když však nadejde čas řešit co dále, jsou oni těmi, kteří budou tvořit rozhodnutí. K tomu potřebují relevantní data a pokud existuje digitální dvojče stavby - aktualizovaný BIM model, je to podklad pro správná rozhodnutí.

Projektant

Tvoří dokumentace bouracích prací. Pokud může vycházet z aktuální dokumentace udržované v digitální podobě, bude mít práci velmi zjednodušenou. V případě obnovy projektuje rekontrukci či modernizaci stavby. Opět může vycházet z aktuálního BIM modelu.

Dodavatel

Firma likvidující stavbu nebo provádějící rekonstrukci. V případě likvidace může aktuální dokumentace a BIM model definovat riziková místa, materiály, logistiku pro odvoz odpadu apod.

 • Stavebník

  Stavebník společně s facility manažerem udržovali stavbu během jejího života v provozu. Když však nadejde čas řešit co dále, jsou oni těmi, kteří budou tvořit rozhodnutí. K tomu potřebují relevantní data a pokud existuje digitální dvojče stavby - aktualizovaný BIM model, je to podklad pro správná rozhodnutí.

 • Projektant

  Tvoří dokumentace bouracích prací. Pokud může vycházet z aktuální dokumentace udržované v digitální podobě, bude mít práci velmi zjednodušenou. V případě obnovy projektuje rekontrukci či modernizaci stavby. Opět může vycházet z aktuálního BIM modelu.

 • Dodavatel

  Firma likvidující stavbu nebo provádějící rekonstrukci. V případě likvidace může aktuální dokumentace a BIM model definovat riziková místa, materiály, logistiku pro odvoz odpadu apod.

 • Analýzy a studie na konci životnosti stavby
  Rozhodnutí o obnově nebo demolici je těžké. Ale bude to mnohem jednodušší, když lze provést více analýz a studií, co se stavbou dále.
 • Aktuální dokumentace pro bourací práce
  Průběžně aktualizovaná dokumentace / BIM model může efektivně sloužit pro dokumentaci bouracích prací. Jsou zde také informace o materiálech pro následnou likvidaci odpadu.
 • BIM model jako podklad pro obnovu stavby
  BIM může sloužit jako podklad pro rekonstrukce, modernizace či změny využití stavby pro následný další cyklus (myšlenky - projektu a dále).

Dokument management systém

Data pro likvidaci nebo obnovu stavby po celou dobu životnosti stavby v BIM.

Zaujalo vás naše řešení?

Klikněte na tlačítko, vyplňte, odešlete formulář a brzy vás budeme kontaktovat.

Poptávka